Archive for دسامبر, 2010

دسامبر 10, 2010

سپاس از پارازیت

فارغ از بحث های مطرح شده با مدیریت سایت بالاترین، از برنامه پر مخاطب پارازیت سپاس گذارم که با برنامه اخیر خود به معرفی بیشتر سایت بالاترین پرداخت و امیدوارم آنچنان که آقای یحیی نژاد گفت، بحث آزادی بیان در بحث هایمان تداوم یابد و با هم تمرین دموکراسی کنیم. به عنوان یک عضو کوچک این سایت نیز از همه کاربران محترمی که در پی دفاع از آزادی بیان اقدام به تحریم بالاترین نمودند تقاضا می کنم که با حضور دوباره خود به این فضای موثر در بلوغ اجتماعی، غنایی بیش از پیش بخشند.

Advertisements