Archive for ژانویه, 2010

ژانویه 31, 2010

به سید علی خامنه ای ، ضحاک زمان : اعدام عزیزانمان ، خط قرمز مبارزات بدون خشونت است .

بدان و بر لبان سیاه گوی خود تکرار کن . نه میترسیم و نه کنار میرویم . حرکتمان را شتابان میکند و بترس از روزی که  رنگ بیرق را تغییر دهیم . پرچم پر فخر ایران ما سه رنگ دارد . سبز آن را برگزیدیم به نماد زایش و اصلاح و نوشدن . رنگ سپید آنرا استراتژی خود قرار دادیم بر مبارزات بدون خشونت . بدان و آگاه باش که پرچم ما ، رنگ دیگری هم دارد . مهر مام میهن و خرد جمعی ، منعمان میکند از برافراشتن رنگ سوم . بدان که اعدام اسرایمان ، عزیزان ما ، نورهای چشممان ، خط قرمز مبارزات بدون خشونت است . بترس از روزی که پرچممان ، سرخ شود . تاب آنرا نداری ، بدان .
Advertisements
ژانویه 31, 2010

هنوز زنگ موبایلت را عوض نکرده ای ؟ بگذار سرود ملی ایران ، بیشماریمان را فریاد بزند .

در این راه ، همراهم باش . باور کن که ما بیشماریم و بگذار بیشماریمان را با سرود ملی ایران فریاد کنیم . با سرود خاکی که بر سر آن جان میدهیم . با نام و یاد ایران بانوی بزرگ . بگذار تا با کمترین هزینه ، به هم ثابت کنیم که هستیم و با هم هستیم . بگذار نوای ای ایران را در هر فضایی به گوش هم برسانیم تا دلمان گرم شود که سرزمین پدری را از غاصبان پس خواهیم ستاند .
بگذار تا دلمان را به هم پیوند زنیم و چه پیوندی محکم تر از نام بزرگ ایران . مرز پر گهر .

ژانویه 31, 2010

پاسخ به تهدیدات فرمانده سپاه : اگر در 22 بهمن به مردم حمله کنید ، با واکنش سختی مواجه خواهید شد .

ظهر عاشورا را به خاطر آورید . ما بدون سلاح با حفظ کامل استراتژی مبارزات بدون خشونت به میدان آمدیم و شمایان با سلاح و خشونت در مقابلمان ایستادید . نتیجه چه شد ؟ رودررویی مستقیم .
هشدارتان میدهیم که به قصد خشونت به خیابان نمیاییم اما در مقابل خشونت هم ساکت نخواهیم بود . دیگر زمان کتک خوردن و دم برنیاوردن گذشته است . امروز ، روز سکوت نیست در برابر شما حرامیان . زدید ، به بند کشیدید و کشتید . سکوت کردیم چرا که از گسترش خشونت بیزاریم . و شما پنداشتید که زورتان زیاد است . رجز میخوانید و عربده میکشید .
حرف آخر :
این هشدار را جدی بگیرید . ما برای خشونت نمیاییم اما در برابر خشونت ، سکوت نخواهیم کرد .
ژانویه 31, 2010

از روزی که بحث خوشه بندیها مطرح شده ، بسیاری از طرفداران دولت کودتا ، علنا به آنها فحش میدهند

مشکلات اقتصادی و سیاست گداپروری و گدانوازی دولت پوپولیست احمدی نژاد ، عده ای از طبقه ساندیس خور را در جمع حامیانش نگاه داشته بود . از چند روز پیش و با تعیین خوشه های اقتصادی – معیشتی و مشخص شدن حدود یارانه ها ، بسیاری را میبینم که تا پیش از آن همیشه در مردمی بودن و شریف بودن و انقلابی بودن تیم کودتا سخن میگفتند ، ناگهان رویه عوض کرده اند و علنا فحش میدهند و بد و بیراه میگویند .
اقتصاد ، لازمه جذب نیروهای ضعیف جامعه و از ابزارهای پوپولیسم و فاشیسم است . با کاهش بهای نفت ، کاهش جذب سرمایه های خارجی ، مدیریت ناکارآمد ، عدم اعتماد ملی به نظام و رانتها و دزدیهای کلان ، این موقعیت از کف نظام رفته است و عملا ، ضعفهای اقتصادی به پاشنه آشیل نظام تبدیل شده است . این نقطه را هدف بگیریم و پیش رویم .
ژانویه 31, 2010

دهه سبز از فردا شروع میشود . هر روزش را بر ضحاک زمان ، سیاه کنیم .

راهپیمایی های اعتراضی ناگهانی در متروها ، پیاده روهای شلوغ و محل های تجمع – شعار نویسی در حد گسترده – اسکناس نویسی و انتقال شعارهای سبز و افشاگرانه – بوقهای ممتد در ترافیک شهر در حالیکه به ماشینهای اطراف لبخند میزنیم و آنها را هم به همراهی دعوت میکنیم – قراردادن سرود ملی ای ایران بر زنگ موبایل – داربی سبز – بحثهای گاه و بیگاه در هر مکانی که امکان یافتیم ، در تاکسی ها ، اتوبوسها ، مغازه ها ، شرکتها و ادارات و طرح ظلم و جور حاکمان – فشار بر بانکها در خروج سرمایه هر چند کوچک -سر دادن  الله اکبر و مرگ بر دیکتاتور بر بامها – ایجاد تشکلهای کوچک برای اطلاع رسانی و سازماندهی – دعوت و دعوت و دعوت به همراهی برای بزرگترین تجمع تاریخ سبز در 22 بهمن .
ژانویه 31, 2010

دهه سبز از فردا شروع میشود . هر روزش را بر ضحاک زمان ، سیاه کنیم .

راهپیمایی های اعتراضی ناگهانی در متروها ، پیاده روهای شلوغ و محل های تجمع – شعار نویسی در حد گسترده – اسکناس نویسی و انتقال شعارهای سبز و افشاگرانه – بوقهای ممتد در ترافیک شهر در حالیکه به ماشینهای اطراف لبخند میزنیم و آنها را هم به همراهی دعوت میکنیم – قراردادن سرود ملی ای ایران بر زنگ موبایل – داربی سبز – بحثهای گاه و بیگاه در هر مکانی که امکان یافتیم ، در تاکسی ها ، اتوبوسها ، مغازه ها ، شرکتها و ادارات و طرح ظلم و جور حاکمان – فشار بر بانکها در خروج سرمایه هر چند کوچک -سر دادن الله اکبر و مرگ بر دیکتاتور بر بامها – ایجاد تشکلهای کوچک برای اطلاع رسانی و سازماندهی – دعوت و دعوت و دعوت به همراهی برای بزرگترین تجمع تاریخ سبز در 22 بهمن .
ژانویه 30, 2010

چه کرده است با ما این حکومت . 10 بهمن زادروز دو عزیز ؛ یکی در بند ، یکی در خاک .

اشکان ، پسر سبز ایران و عیسی مردی از دیار آزادگان .
امروز دهم بهمن ماه مصادف است با زاد روز اشکان سهرابی و عیسی سحر خیز . دو آزادیخواه که یکی جان در این راه داد و یکی بیش از دویست روز است که  آزادی در گرو آزادی گذارده است . چه کرده است بر ما این حکومت حرامی که جشنهایمان هم اشک بر گونه میاورد . غممان کوتاه و شادیمان جاودان باد که مافرزندان ایرانیم و ایران را جشنهای بیشماری در گاهنامه ثبت است . بیش باد و افزون .
بدین بهانه ، به خانواده این دو عزیز تبریکی توام با بغض میگوییم و به حکومتیان هم هشداری میفرستیم که اگر بغضمان بترکد ، سیل اشکمان را یاری مقاومتش نیست .
ژانویه 30, 2010

تبریک یک تولد به دو بزرگ مرد . زادروز عیسی سحر خیز در بند و پایمردی مهدی سحر خیز برای آزادی

ژانویه 30, 2010

آنروز همه میاییم .سپاه تو به عشق ساندیس و لشگر ما به خونخواهی هموطنانمان ؛ بترس .

قسم به فریاد آخر ، قسم به اشک لرزان مادر ، این تداوم راه شهیدان راه آزادی است . این حضور ، بر گردن ما چون دینی ادا نشده است . شهیدان راه آزادی ایران ، از ابتدای تاریخ تا این دوشهید آویخته بر دار حرامیان تمامیت خواه ، یک هدف داشته اند . ایرانی آزاد و آباد . ایرانی برای همه ایرانیان . ایرانی که مام میهن به فرزندانش ببالد و سرزمین پدری افتخار کند به نام زیبای وطن .
من و تو ، فرزندان این خاکیم و دل در گرو این مرز و بوم داریم . تو در لشگری ایستاده ای که برادران و خواهرانت را تنها به جرم فریاد آزادی گردن میزنند و من در میان موجی هستم که میروبد و میبرد این تفکر تمامیت خواه را که تو را به ساندیسی تحقیر میکند و مرا به جرم اندیشه ای برخاک می افکند .
برادرم . خواهرم . هم میهنم . به ملتی بپیوند که با آغوشی باز پذیرای حضورت است و بدان که در فردای ایران آزاد ، این ملت بزرگ ، شاید ببخشد اما هیچگاه فراموش نمیکند آنانی را که رو در رویش ایستادند و عطش  ضحاک زمان را به خون جوانان وطن سیراب کردند . آن روز ، روز 22 بهمن ، همه میاییم . به ملت بپیوندید که این آخرن فرصت است .
ژانویه 30, 2010

عکس محرمانه از آخرین هماهنگیهای مقام برتری و فرمانده نظامیش در خصوص 22 بهمن